https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl&pli=1#report/visitors-overview/a50478052w82477072p85409851/ Nieuws | KaosConsult

Inclusief handelen maakt het verschil

In het sociale domein is KaosConsult actief als Advies Centrum Thuiszitters (ACT!). Sinds 2016 is hard gewerkt om uitval uit onderwijs te voorkomen en - vooral - op casuïstiek niveau leerlingen die als thuiszitters langdurig waren uitgevallen weer terug in ontwikkeltrajecten te brengen. Daarbij werd altijd gekeken naar welke bijdragende en tegenwerkende actoren en factoren het krachtenveld maakten, opdat voor deze thuiszitters de hoogst mogelijke doelen konden worden bereikt.
Deze omschrijving past bij wat we zijn gaan noemen 'inclusief handelen'.

Inclusief handelen is het handelen van professionals in afstemming met ouders van leerlingen dat gericht is op:
 • het wegwerken van alle barrières die deelname aan ontwikkeltrajecten in de weg staan
 • het nemen van verantwoordelijkheid om ontwikkeltrajecten van alle leerlingen duurzaam te borgen
 • het voortdurende bekwaam worden van professionals om alle leerlingen effectief te kunnen bedienen
 • het formuleren van hoge verwachtingen van alle leerlingen, waardoor kansen gelijkheid wordt bevorderd

Aangezien dit 'inclusief handelen' de realistische bijdrage is van ACT! starten we per 1 november 2021 door onder onze nieuwe naam en identiteit:
Act-Inclusief. Act-Inclusief.nl wordt de nieuwe url. In de ontwikkeling van de website van ACT! wordt niet meer geïnvesteerd.
Ons nieuwe logo ziet er als volgt uit:Banner ACT!-Inclusief

Colleges & onderzoeksbegeleiding

Hans Pollen van KaosConsult is gevraagd om voor diverse groepen van studenten van het nieuwe marktgerichte opleidingscentrum 'Leven Lang Leren' (Academica) colleges te verzorgen waarmee zij leren zelfstandig onderzoek te doen in het belang van de organisatie waaraan zij zijn verbonden. Dit past binnen de trend om vooral evidence-informed beslissingen te nemen i.p.v. de veelvuldig zichtbare praktijk van 'jumping to solutions'.
Deelnemers doorlopen in hun afstudeerproject voor het behalen van hun Master-diploma de wetenschappelijke praktijk gerichte onderzoekscyclus en krijgen begeleiden bij het verrichten van hun eigen onderzoek. De overheid is enkele jaren geleden begonnen met het stimuleren van academische kennis binnen schoolorganisaties.

In studiejaar 2020-2021 hebben schoolleiders ondermeer de volgende onderzoek/thesis-onderwerpen uitgewerkt:
 • Ontwikkelen van professionele leergroepen (po)
 • Integratie van engels op de basisschool met bestaande vakken (po)
 • Het meten van professionele samenwerking in het traject naar een Intergraal Kind Centrum (po)
 • Geven van feedback als essentiele instructie-wijze (vo)
 • Het verbeteren van klankherkenning door Eritrese kinderen bij aanvankelijk lezen (po)
 • De ontwikkeling van een 'kijkinstrument' voor close reading (po)
 • Het toepassen van een kwaliteitsaanpak voor nivelleren problemen in leesonderwijs (po)
 • Professionele identiteitsspanningen in een veranderend educatief landschap (po)
 • Fusie als oplossing bij krimp (po)
 • Invloed van coöperatieve werkvormen bij begrijpend lezen (po)
 • Het verbeteren van kindgesprekken (po)
 • Het versterken het rekenonderwijs voor sterke rekenaars (po)
 • Naar een professionele cultuur (po)
 • Zaakvakkenintegratie in een High Performance School (vo)
 • Welk gedrag laten docenten zien bij 'hanteren van hoge verwachtingen aan leerlingen' (vo)
 • e.a.

Voor meer informatie:
website Academica

RIVM-erkenningstraject interventie

ProudWoman

Ik begeleide een RIVM-erkenningstraject van een door HealthyWoman ontwikkelde interventie voor de doelgroep vrouwen
HealthWoman logo
in de overgang. Het traject was lastig vanwege de uniformiteit die men vroeg, uiteenlopende en impliciete opvattingen over wat nou een doelgroep is, de vele nevenprocessen die tegelijkertijd binnen de organisatie dienden te worden uitgevoerd, de termijn die korter was dan wenselijk en vele andere 'normale' hobbels die genomen moesten worden.
De erkenning kwam eerste week juni 2020 binnen. De interventie is als 'goed onderbouwd' beoordeeld.
U kunt het ingediende werkdocument
hier vinden.

Community of Practice t.b.v. thuiszitters

Voor ACT! schreef ik de volgende tekst:

——————
Afgekort met CoP is een Community of Practice eerst en vooral een community. Een community is een groep mensen die zich richten op een gezamenlijke passie of een dito probleem. Het woord 'practice' duidt aan dat het gaat om praktische problemen aan te pakken. De samenstelling van een CoP bestond aanvankelijk uit professionals van alle lagen binnen een organisatie. We zien steeds vaker dat professionals van verschillende organisaties samen gaan werken (ketenvorming). En de nieuwste trend is dat ook cliënten worden betrokken bij het oplossen van problemen of het nastreven van de gemeenschappelijke ambitie.

Waarom is een CoP nou interessant voor de problematiek van thuiszitters? Ten eerste zijn er heel veel praktische thuiszitproblemen te voorkomen of op te lossen. Dus dit 'past'. Ten tweede is de ketenvorming in Passend Onderwijsland zich sterk aan het ontwikkelen. Dus dit is ook 'passend'. Maar nu komt de clou: Als ouders met hun kinderen de 'cliënten' zijn van onderwijs- en andere organisaties, dan moeten zij ook betrokken worden om een volwaardige CoP te kunnen op- en inrichten.

Maar er is meer nodig! Sprak ik over 'ouders' in meervoud, dan is dit super essentieel. Groepen ouders die participeren in CoP's worden een partij waar rekening mee moet worden gehouden. Als individuele ouder gaat het je moeilijk lukken om gelijkwaardige - horizontale - gesprekspartner te worden. Als groep, sterker nog: als initiatief nemende en uitnodigende groep worden professionals uit al die betrokken organisaties gevraagd in HUN CoP te participeren. De rollen omgekeerd aldus!

De Community of Practice kent uiteraard communicatie tussen de deelnemers. Die communicatie geschiedt het liefst in een meeting, life. Maar kan uitstekend ondersteund worden door elektronische platforms, zoals waarin we ons nu begeven. In een andere bijdrage wil ik ingaan op het borgen van de horizontale communicatie. We weten wat bijdraagt: de erkenning dat vele deskundigheden nodig zijn om complexe thuiszitsituaties te voorkomen of op te lossen. Dat die deskundigheden ook bij ouders aanwezig zijn, helemaal wanneer zij als groep participeren. En dat die deskundigheden te stapelen zijn, waardoor een hoogst haalbare oplossing uitgewerkt kan worden om in de praktijk te brengen. En tenslotte: dat er moet worden omgedacht van 'kan niet' naar 'mag wel' en naar 'ik ondersteun jou'.

De ACT!Community kent meerdere methodieken om de communicatie is dit soort van settings in goede banen te begeleiden: mediation, simulaties, spelvormen, socratische besluitvorming, chaotisch ontwikkelen (ja echt!). En niet te vergeten: de omgekeerde toets. Daarover lees je meer in ons komende magazine ACT!NOW. Wil je het eerste nummer lezen, klik dan ok deze link:
https://joom.ag/Z9gW

KaosConsult introduceert het Passend Onderwijs Constructie-model (POC)

KaosConsult introduceert het Passend Onderwijs Constructie-model (POC). Het POC is een extreem flexibel onderwijs design model, waarmee maatwerk-leren voor en met leerlingen en leerling-groepen kan worden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Het heeft een onderwijskundige én een communicatieve basis, waardoor kortcyclische aanpassingen in leerarrangementen i.s.m. het kind en ouders kunnen worden vormgegeven. De eerste toepassingen worden nu vormgegeven in het kader van thuiszittende leerlingen, die in reguliere of alternatieve leertrajecten zich richting startkwalificatie ontwikkelen (zie ook ACT!). Zodra een onderwijsinstelling zich realiseert dat uitsluitend met maatwerk leerlingen binnen regulier bekostigd onderwijs kunnen worden gehouden, kan men met het POC zelfs onderpresteren en uitvallen richting thuiszitten voorkomen. Dit zou wel eens dé uitdaging voor het onderwijs van de komende 5 jaar kunnen worden!
Meer informatie: 0638180921 of info@kaosconsult.nl

Online presentatie Webinar Stadscurriculum

Hierbij de presentatie en de video-registratie van de webinar over het Stadscurriculum dat online plaatsvond op 9-2-2017 in het kader van de Education Design Week. Education Cities Nederland wenst u veel lees- en kijkplezier toe. Vragen of opmerkingen zijn welkom:
info@kaosconsult.nl
urban.cities@education.cities.nl

Webinar over het 'Stadscurriculum'

EDW17 Thank you cardIn het kader van de Educational Design-week verzorgt Hans Pollen namens Education Cities Nederland een webinar over het ontwikkelen van een Stadscurriculum. Alle info over die week kunt u hier vinden.
Info over de webinar:


Waarom?
Bij veel onderwijs design activiteiten wordt uitgegaan van ‘leren voor later’, ‘leren voor positie in de samenleving’. ECN vindt deze aanname gedateerd. Voorbereiden voor de samenleving door kinderen/leerlingen eerst buiten de samenleving te houden, en in een klaslokaal te stoppen? Leren ‘over’ i.p.v. ‘leren door doen’? ECN keert dit om: met een Stadscurriculum leert de leerling in de stad de mogelijkheden van leren door omvormen en doen. Waar mogelijk ontstaat er behoefte aan leeractiviteiten om ‘schools’ te ondersteunen.Lees verder...

Advies 'Onderwijs op een adere locatie dan school'

Pasted Graphic
KaosConsult schrijft voor Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) advies m.b.t. het wetsvoorstel 'Onderwijs op een andere locatie dan school'.
Hieronder leest u de nabeschouwing en afsluiting van het advies:
Lees verder...

KaosConsult ontwikkelt i.s.m. ACT! trainingen t.b.v. thuiszitters

KaosConsult ontwikkelt i.s.m. Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) trainingen t.b.v. thuiszitters. Zie de nieuwe website hier!Lees verder...

De ontwikkeling van een EU Urban Jongeren Agenda

De EU Urban Agenda

The European Urban Agenda is a joint effort of European Commission, Member States and European Cities Networks to strengthen the recognition of the urban dimension by European and national policy actors


De 12 thema's van de EU Urban Agenda zijn:Lees verder...

Verontwaardiging over thuiszittende leerlingen

Vanuit maatschappelijke verontwaardiging participeren we in de strijd met Advies Centrum Thuiszitters (ACT) tegen het fenomeen dat thuiszittende leerlingen op één of andere manier niet door scholen kunnen of willen worden bediend, of wanneer zij zelf zich niet goed kunnen vinden in de 'reguliere' schoolse settings.Lees verder...

Vragen aan schoolleiders VO

Wij zijn benieuwd naar de thema's die niet of wel de onderwijspraktijk van leren en doceren, de schoolorganisatie en vooral de onderwijsresultaten beïnvloeden.

Wij stellen uw reactie na het lezen van onderstaande tekst bijzonder op prijs. Bel ons: 0638180921
Lees verder...

Introductie BizzMag een dienst van KaosConsult

Wij introduceren vandaag 'BizzMag', een nieuwe dienst van KaosConsult waarmee organisaties d.m.v. het uitbrengen van een bedrijf-eigen online magazine. Zij communiceren daarmee op een aantrekkelijke wijze met hun klanten en leveranciers over het nieuwe service-concept of producten palet. Hierbij geldt uiteraard: wat je extern belooft, moet je intern waarmaken.Lees verder...

Strategisch HRM in het VO, wat kunt u er mee?

Aanleiding
In het Sectorakkoord VO 2014-2017 wordt versterking van het strategisch HRM- beleid van scholen als een noodzakelijke voorwaarde gezien voor het realiseren van toekomst bestendig onderwijs en zeven ambities die daaruit voortvloeien.

Sector-akkoorden worden gesloten door de besturen van de VO-organisaties met het ministerie OCW. De inhoudelijke agenda geeft sturing aan ontwikkelingen in de vorm van speerpunten.

Wat betekenen deze speerpunten voor de organisatieontwikkeling, de ontwikkeling van de onderwijsprofessionals en - niet in de laatste plaats - het leren en ontwikkelen van de leerlingen?

Rond deze tijd is de helft van de looptijd van het sectorakkoord reeds voorbij. Welke resultaten heeft u kunnen boeken? Welke dynamiek is er ontstaan?

Kortom: wat kunt u met het sectorakkoord?
Lees verder...

Onderwijsfestival; Scholen met Lef!


Onderwijsfestival

Onze bijdrage: met 2 leerlingen basisonderwijs deze onderwijs ontwikkeldag life evalueren!

Aanmelden
'Nébédai' of 'Never Die'

Als een soort zomerproject en in het kader van MVO initieert KaosConsult
11122008232
een sociaal ondernemersproject in Gambia. Hierin staat community building, productie van Nébédai (Moringa) en kennis deling centraal.
Via Crowdfunding wordt een lokaal haalbaarheidsonderzoek gefinancierd. U kunt het vinden via: 
https://www.onepercentclub.com/nl/#!/projects/never-die. Indien gewenst kunt u dit project ondersteunen door donatie, onder aandacht brengen, acties organiseren (hoe klein dan ook).

Hieronder de projectbeschrijving:
Lees verder...

Bijdrage aan Onderwijsfestival

Op 9 oktober aanstaande organiseert KidsCrowd i.s.m. Leraren met Lef & Het Pakhuis voor Onderwijsinnovatie het Onderwijsfestival. Wij leveren een bijdrage door samen met 2 basisschool leerlingen het proces van de dag te observeren en feedback te geven aan de deelnemers. Daarmee kiezen we een werkwijze die past bij de filosofie van de dag:

Dé dag waar het gaat om verbinden van perspectieven. Want leraar en leerling hebben elkaar nodig om te ontwikkelen. Samen bouwen we aan de school van morgen!

Nadien kunt op de website van Het Pakhuis voor Onderwijsinnovatie impressie van de dag lezen.
Met dank aan
Lex Hupe voor de uitnodiging!

Facebook pagina

We hebben een Facebook pagina aangemaakt. Hierop plaatsen we nieuwigheden die ons werkveld aangaat, vooral vanuit het perspectief van de gebruiker, de leerling, de deelnemers, de burger, de consument.

Alliantie in HRdiensten

KaosConsult en Alltop zijn een alliantie aangegaan onder de noemer 'HRdiensten'. HRdiensten staat organisaties bij inzake Strategisch Personeels Management (SPM). Het gaat daarbij om de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het personeel in lijn te brengen met de ontwikkeling van een nieuwe koers van de organisatie.
Recruitment draagt als dienst bij om passende professionals te vinden die de organisatie helpen de nieuwe koers waar te maken.
LogoHRdiensten

Focus bij SPM ligt op de overheidssector, het onderwijs en commerciële organisaties.
Focus bij Recruitment ligt op ICT- en Financiële professionals.

Samenwerken aan inclusie

Er is veel geschreven over samenwerken en de voorwaarden die leiden tot succes. Zo wordt er geschreven over het hebben van een gezamenlijk doel, motief of belang. Of over het hebben van gemeenschappelijke taal en denken. En over het hebben van vertrouwen in elkaar. Samenwerkingsrelaties blijken niet eenvoudig en bijna altijd voor een bepaalde duur. In een netwerksamenleving is ook de vluchtigheid van samenwerkingsrelaties aan de orde. Hoe zijn dan duurzame effecten te realiseren?
Samenwerken vraagt aandacht en energie. Van productief samenwerken is dan gauw geen sprake. Niet zelden gaat dit ten koste van het gezamenlijke doel en belang. De gezamenlijke focus komt in het geding. De aandacht keert zich naar binnen. De synergie verdwijnt.
Binnen deze context zijn samenwerkingsrelaties te zien op persoonlijk, professioneel, groeps-, organisatie en institutioneel niveau. Het bijzondere daarvan is dat het persoonlijke niveau op alle andere niveaus aanwezig blijft; andersom niet.

Lees meer in bijgaande
tekst over:
 • Public Private Relationships
 • De Triple Helix benadering
 • De Quadruple Helix benadering
 • Een praktijk casus: Inclusie van jongeren